Privacy verklaring Krunsj vzw

Krunsj vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Krunsj vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Krunsj vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Krunsj vzw
Kareelstraat 132
9300 Aalst
info@krunsj.be
Telefoon: 053 42 11 00
Ondernemingsnummer: 0443.096.196
RPR: Gent - afdeling Dendermonde

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Krunsj vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
De gegevens die worden meegedeeld dienen juist en volledig te zijn. Krunsj dient op correcte wijze geïnformeerd te worden. Gevoelige informatie dient daarom enkel in de daarvoor voorziene velden gecommuniceerd te worden of op de voorziene plaats, zodat het correct verwerken van gegevens mogelijk is. Ook dien je enkel informatie aan te leveren die relevant is voor het doel waarvoor je gegevens aanlevert. Krunsj vzw is niet verantwoordelijk indien je overbodige informatie aanlevert.

Verstrekking aan derden

Krunsj vzw geeft geen persoonlijke gegevens door aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn (doeleinden zoals hierboven beschreven) of omwille van wettelijke verplichtingen.

Zo kunnen wij je persoonsgegevens bezorgen aan een derde partij die betrokken is bij:

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken en stellen we een verwerkingsovereenkomst op om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen die niet betrokken zijn in bovenvermelde en waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Indien we je gegevens aan derden willen doorgeven die niet betrokken zijn bij bovenvermelde, zullen we je hiervoor eerst de toestemming vragen.

Bewaartermijn

Krunsj vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Jouw rechten omtrent je gegevens:

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Krunsj vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  De laatste versie kan je steeds terugvinden op www.krunsj.be. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018. Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.