Privacy

Krunsj vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Krunsj vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Krunsj vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Krunsj vzw
Kareelstraat 132, 9300 Aalst
info@krunsj.be | 053 42 11 00
Ondernemingsnummer: 0443.096.196
RPR: Gent - afdeling Dendermonde


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Krunsj vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Krunsj vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (met jouw toestemming)
 • Subsidierapportage (wettelijke verplichting)
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (voorbeelden: het bijhouden van een vrijwilligersregister en  het opmaken van fiscale fiches)
 • Inzake boekhouding en financiële verwerking (persoonsgegevens verbonden aan een financiële transactie)
 • Voor bevragingen die wij gebruiken ter controle en verbetering van onze diensten en activiteiten
 • Inzake verzekering waarbij Krunsj in staat moet zijn om de verzekerde persoon individueel en uniek te identificeren

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Gezondheidsgegevens
 • Financiële gegevens
 • Informatie nodig voor je inschrijving
 • Informatie nodig voor de begeleiders van de vakanties en vormingen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De gegevens die worden meegedeeld dienen juist en volledig te zijn. Krunsj dient op correcte wijze geïnformeerd te worden. Gevoelige informatie dient daarom enkel in de daarvoor voorziene velden gecommuniceerd te worden of op de voorziene plaats, zodat het correct verwerken van gegevens mogelijk is. Ook dien je enkel informatie aan te leveren die relevant is voor het doel waarvoor je gegevens aanlevert. Krunsj vzw is niet verantwoordelijk indien je overbodige informatie aanlevert.


Verstrekking aan derden

Krunsj vzw geeft geen persoonlijke gegevens door aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn (doeleinden zoals hierboven beschreven) of omwille van wettelijke verplichtingen.

Zo kunnen wij je persoonsgegevens bezorgen aan een derde partij die betrokken is bij:

 • De uitvoering van een activiteit waaronder leveranciers, verblijfcentra, docenten, eigen vrijwilligers…
 • De afhandeling van een schadegeval
 • Wettelijke verplichtingen
 • Sociaal secretariaat met betrekking tot personeelsleden
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken en stellen we een verwerkingsovereenkomst op om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen die niet betrokken zijn in bovenvermelde en waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Indien we je gegevens aan derden willen doorgeven die niet betrokken zijn bij bovenvermelde, zullen we je hiervoor eerst de toestemming vragen.


Bewaartermijn

Krunsj vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Jouw rechten omtrent je gegevens:

 • Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
 • Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Enkel als er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder doorwegen dan jouw belangen of in het kader van een (toekomstige) rechtsvordering zal Krunsj vzw jouw gegevens niet verwerken.
 • Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
 • Voor de persoonsgegevens die Krunsj op basis van je toestemming verwerkt, kan je te allen tijde je toestemming intrekken. Als je je toestemming intrekt, kan het zijn dat Krunsj bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken. Om je identiteit te controleren kunnen wij om een kopie van je identiteitskaart vragen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

Krunsj vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  De laatste versie kan je steeds terugvinden op www.krunsj.be. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018. Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Privacy
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x