Info voor vrijwilligers

VrijwilligerswebsiteVrijwilliger wordenInfo voor vrijwilligersVormingen

Eerst en vooral, bedankt om je bij ons te engageren en van harte welkom!

Als vrijwilliger ben je beschermd door de zogenaamde vrijwilligerswetgeving. Deze wet wil onder andere dat wij jou informeren. Hieronder kan je dan ook meer lezen over onze organisatie en over jouw plaats als vrijwilliger binnen Krunsj.

Visie en kerntaken Krunsj vzw

Krunsj wil kinderen en jongeren samenbrengen om vanuit een groepsdynamisch kader zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden met kansen tot zelfontplooiing. Daartoe ontwikkelt Krunsj kwaliteitsvolle groepsvakanties en vormingen, waarin de zorg voor spel en het stimuleren centraal staan en waarbinnen we werken vanuit een ervaringsgerichte aanpak.

Krunsj vzw wil in zijn integrale werking maximale kansen geven aan alle kinderen en jongeren, vanuit de waardering voor de eigenheid van elk individu. Daartoe ontwikkelen we de nodige expertise om in groepsverband ruimte te geven aan individuele noden waardoor we aan iedereen kansen bieden om deel te nemen vanuit een basishouding van respect voor iedereen.

Pijlers visie
 • Zorg voor spel, vertaald naar speelvisie
 • Stimuleren van creativiteit
 • Zelfontplooiing
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding
 • Ervaringsgeriche aanpak
 • Respect voor iedereen
 • Kwaliteitsvol
Speelvisie
 • Wij spelen om te spelen.
 • De individuele deelnemer staat centraal.
 • Spelen is meer dan spelletjes alleen.
 • Spelen is spannende avonturen beleven.
 • We ondersteunen & stimuleren tijdens het spelen zodat iedereen kan meespelen met de groep.
Kerntaken
 • Groepsvakanties voor kinderen en jongeren.
 • Vormingen voor jeugdwerkers.
Doelgroep
 • Kinderen: 5-12 jaar.
 • Jongeren: 13-18+ jaar


Aan de slag als vrijwilliger bij Krunsj vzw

Wederzijdse rechten en plichten
 • Als vrijwilliger heb je recht op informatie over je taken, afbakening van je werkveld, een contactpunt bij conflictsituaties, beschikken over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk toegang tot aangepaste vorming en bijscholing …
 • De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld ...
 • Voor een concreet overzicht van de onderlinge afspraken en leefregels kan je een kijkje nemen in het huishoudelijk reglement (aan te vragen via info@krunsj.be).
 • Communicatie is natuurlijk het belangrijkste om je vrijwilligersactiviteiten vlot te laten verlopen. Daarom maken we bij de start van elke vakantie, vorming of andere activiteit graag tijd vrij voor het maken van concrete afspraken.


Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger kan je gegevens vernemen waarbij je gehouden bent aan de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek*. Dit wil zeggen dat je persoonlijke gegevens van deelnemers en andere animatoren met discretie moet behandelen. Voorbeelden van gegevens die onder de geheimhoudingsplicht vallen: medische fiche, inclusie-dossier …

* Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

Verzekering

Krunsj vzw heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid (naam verzekeringsmaatschappij: Ethias | polisnummer:45410702). De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

Krunsj vzw heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten, omdat we het belangrijk vinden om onze vrijwilligers extra te verzekeren:

 • Omschrijving gedekt risico: lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij binnenlandse ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.
  • Naam verzekeringsmaatschappij: Ethias.
  • Polisnummer: 45410702
 • Omschrijving gedekt risico: bijstand en persoonlijke ongevallen op buitenlandse vakanties tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.
  • Naam verzekeringsmaatschappij: AIG.
  • Polisnummer: 9500232
 • Omschrijving gedekt risico: Bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuursvrijwilligers.
  • Naam verzekeringsmaatschappij: AIG.
  • Polisnummer: 373/10074


Onkostenvergoeding

Als vrijwilliger bij Krunsj vzw ontvang je een onkostenvergoeding.

Belangrijk om weten is dat deze onkostenvergoedingen de wettelijk vastgelegde dag- en jaargrenzen niet mogen overschrijden, anders zijn deze vergoedingen belastbaar en onderworpen aan RSZ. Indien dit wel het geval is, zal je deze vergoedingen moeten aangeven bij de belastingen van het desbetreffende jaar. In dit geval ontvang je van Krunsj vzw ook automatisch een fiscaal attest. Deze grenzen gelden ook per vrijwilliger en dus niet per organisatie waar je actief bent. Als je dus bij verschillende organisaties een onkostenvergoeding ontvangt, dan moet je al deze vergoedingen optellen.

Voor 2024 zijn de maximum dag- en jaargrens:

 • € 41,48 per dag
 • € 1659,22 per jaar


Bedragen onkostenvergoedingen bij Krunsj vzw
 • Functie (aspirant-)hoofdanimator: € 20,00/dag
 • Functie (ondersteunings)animator 1: € 16,00/dag
  • Vanaf de 4e vakantieweek
  • Ervaring buiten Krunsj wordt meegenomen (geslaagde stage = 1 vakantieweek | halve week = 1 vakantieweek)
 • Functie (ondersteunings)animator 2: € 12,50/dag
  • Minder dan 4 weken ervaring
 • Functie (ondersteunings)animator stage: € 8,50/dag
  • Als aspirant tijdens de stage
 • Functie OV: € 20,00/dag
 • Functie kookploeg: € 14,00/dag
 • Functie instructeur: € 20,00/dag
 • Animatoren die een buitenlandse vakantie begeleiden, krijgen geen vergoeding. Voor vakanties in Nederland kunnen hier uitzonderingen op gelden.


menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x