Algemene voorwaarden winter

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

1.1. Inschrijven algemeen

Inschrijven doe je via de webstek www.krunsj.be of door te bellen op het nummer 053 42 11 00. Minderjarige deelnemers dienen door één van de ouders (of voogd) ingeschreven te worden. De ondertekenaar is volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voor alle door hem of haar ingeschreven deelnemers. De bestelbon/reisbevestiging/factuur zal in alle gevallen geacht worden te gelden als de schriftelijke bevestiging van de geboekte vakantie. De overeenkomst zal pas tot stand komen na deze schriftelijke bevestiging en dit onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. tarieven, vertrek- en aankomsturen e.a. Krunsj vzw is niet verantwoordelijk voor de nodige inentingen of identiteitsbewijzen zoals reispas e.a. die door de deelnemer dienen te worden aangevraagd. Eventuele kosten die zouden kunnen rijzen ten gevolge van foutieve informatie op de door de klant op de webstek ingevulde bestelbon zijn ten laste van de deelnemer.

1.2. Aanvaarden algemene voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene en bijzondere (verkoops)voorwaarden van Krunsj vzw en deze te aanvaarden. Bij telefonische inschrijving zullen onze medewerkers dit expliciet vragen en pas aanvinken indien je hiervoor akkoord geeft.

1.3. Betaling

Bij niet-betaling behoudt Krunsj vzw zich het recht om de gereserveerde vakantie te annuleren. De niet-betaling van het saldo wordt immers beschouwd als een verbreking van het contract door de deelnemer conform art. 16 van de Wet van 16 februari 1994. Aan deze contractverbreking zijn er kosten verbonden die betaald dienen te worden door de deelnemer (zie punt 2.5: Annulering door de deelnemer).

1.4. Bescherming van de privacy

Persoonlijke gegevens worden door Krunsj verwerkt met de bedoeling de diensten te verlenen waarvoor de deelnemer zich bij Krunsj heeft ingeschreven. Daarnaast zal Krunsj deze gegevens ook gebruiken om de klant informatie aan te bieden over ander producten en diensten van Krunsj vzw die voor de klant mogelijk interessant zijn. Overeenkomstig de Wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992, heb je recht op inzage en correctie van dit bestand. Als deelnemer geef je Krunsj vzw ook de toestemming om je gegevens te controleren bij toepassing van bepaalde kortingen. Je kan onze privacy policy terugvinden op onze webstek.

1.5. Bijzondere verkoopsvoorwaarden

De onderstaande verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden.


2. Bijzondere verkoopsvoorwaarden

2.1. Prijzen

De gepubliceerde prijzen zijn vast, mogelijke kortingen worden verrekend in de factuur (zie 2.3 Kortingen). Inbegrepen in de prijzen, behoudens andere vermeldingen in het betreffende magazine of op de webstek: administratiekosten, verblijf in volpension (tenzij anders vermeld bij de vakantie), activiteiten zoals voorzien in het programma, omkadering door onze begeleiders, verplaatsing per bus (tenzij anders vermeld bij de vakantie) en verzekering lichamelijke ongevallen (volgens de voorwaarden overeenkomstig onze polis afgesloten bij Belfius en AIG). Indien een buitenlandse bestemming specifieke documenten vereist, moeten deze door de deelnemer worden voorgelegd vóór vertrek, zo niet gelden de algemene annulatievoorwaarden. De eventuele kosten die hiermee gepaard kunnen gaan, worden niet terugbetaald en zijn ten laste van de deelnemer.

2.2. Voorschot en saldo
 • Vakanties en vormingen met een prijs met korting* van € 300 of minder (basisprijs van € 425 of minder):
  • Bij boeking wordt meteen gevraagd om het volledige bedrag over te maken (tenzij op de bestelbon/reisbevestiging/factuur anders overeengekomen), te voldoen binnen de 30 kalenderdagen na inschrijving. Dit kan meteen online na het doorlopen van het inschrijvingsproces, ofwel achteraf (zowel via een online betaling via het profiel als via een klassieke overschrijving).
  • Uiterlijk 30 kalenderdagen voor het vertrek dient het volledige saldo afgerekend worden.
  • Bij boekingen van minder dan een maand voor aanvang van de vakantie/vorming dient het volledige bedrag onmiddellijk afgerekend worden.
 • Vakanties en vormingen met een prijs met korting* van meer dan € 300 (basisprijs van meer dan € 425):
  • Bij boeking volstaat het om een voorschot van € 150 per inschrijving over te maken (tenzij op de bestelbon/reisbevestiging/factuur anders overeengekomen), te voldoen binnen de 30 kalenderdagen na inschrijving. Dit kan meteen online na het doorlopen van het inschrijvingsproces, ofwel achteraf (zowel via een online betaling via het profiel als via een klassieke overschrijving).
  • Uiterlijk twee maanden voor het vertrek dient het volledige saldo afgerekend te worden.
  • Bij boekingen van minder dan twee maanden voor aanvang van de vakantie/vorming dient het volledige bedrag onmiddellijk afgerekend te worden.

* Prijs met korting: prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage


2.3. Korting

Leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de betaling van de ziekenfondsbijdrage en lid zijn tijdens de Krunsj-vakantie, genieten een korting zoals aangegeven bij elke vakantie. Onder de ziekenfondsbijdrage verstaan we het aanvullend voordelen- en dienstenpakket, bovenop de wettelijke ziekteverzekering. Voor meer info kan je terecht bij het ziekenfonds.

Aangesloten ziekenfondsen bij Krunsj vzw:

 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ 203): Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen en Antwerpstraat 145, 2500 Lier (015 28 90 90)
 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL 235): Statieplein 12, 9300 Aalst (0800 943 61)


2.4. Wijzigingen

Krunsj vzw behoudt het recht programma’s te wijzigen als omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit vereisen. Wanneer een vakantie om organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt het volledige bedrag teruggestort, zonder schadeloosstelling of intresten.

Het is mogelijk dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het vakantieprogramma of het vakantieverblijf. Indien het gaat om kleine veranderingen, zal Krunsj vzw de deelnemer hier op een duidelijke wijze per e-mail van in kennis stellen. Een kleine verandering (die weinig impact heeft op de vakantie-ervaring) kan geen reden zijn om de bestaande overeenkomst op te zeggen door de deelnemer.

Als Krunsj vzw voor aanvang van de vakantie genoodzaakt is om grotere wijzigingen door te voeren met betrekking tot de vakantie of vorming, dan zullen we de deelnemer hiervan snel op de hoogte brengen (voor het vertrek) via het gekende e-mailadres dat bij inschrijving werd doorgegeven. In dit geval heeft de deelnemer het recht om de vakantie of vorming kosteloos te annuleren, dit binnen de 5 werkdagen na de kennisname van de wijziging. Men dient dit schriftelijk mede te delen via info@krunsj.be. Na het verstrijken van deze termijn wordt de deelnemer geacht de gemailde wijzigingen te hebben aanvaard.

We doen al het mogelijke om elke vergissing/drukfout in dit magazine te voorkomen. Kennelijke fouten zijn niet bindend voor Krunsj-vakanties en -vormingen.

2.5. Annulering door de deelnemer

Bij onze buitenlandse vakanties kan je tijdens het inschrijvingsproces kiezen voor een annulatieverzekering. Deze wordt verzorgd door onze partner Allianz Assistance. De kostprijs hiervan is afhankelijk van de basisprijs (de prijs van de vakantie zonder verrekening van eventuele kortingen of extra kosten):

 • Voor vakanties met een basisprijs van € 500 of minder bedraagt de kostprijs voor de annulatieverzekering € 25.
 • Voor vakanties met een basisprijs van meer dan € 500 bedraagt de kostprijs voor de annulatieverzekering 6,5% van de totale vakantieprijs (dit is de prijs van de vakantie mét verrekening van alle kortingen en extra kosten).

Via deze link kan je een beknopt overzicht terugvinden van de situaties waarin deze annuleringsverzekering tussenkomt. De algemene voorwaarden omtrent deze annulatieverzekering, kan je terugvinden via deze link. Wanneer je bij de inschrijving aangeeft van deze annulatieverzekering gebruikt te willen maken, verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor deze verzekering.

Indien je voor deze annuleringsverzekering kiest, kan je (indien je aan de voorwaarden voldoet) rekenen op een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld (enkel de meerprijs die je betaalde voor de annuleringsverzekering, wordt hierbij niet terugbetaald). Indien je niet voor een annuleringsverzekering koos (of indien je niet aan de voorwaarden voldoet), gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.


Annulering binnenlandse vakantie
Te betalen zonder attest*
Te betalen met attest* (administratieve kost)

Binnen de 7 kalenderdagen na inschrijving indien dit meer dan 30 dagen voor aanvang van de vakantie is

€0

€0

Meer dan 30 dagen voor aanvang van de vakantie

€35

€25

Tussen de 29 dagen en de 7 dagen voor aanvang van de vakantie

€50

€25

Binnen de 6 dagen voor aanvang van de vakantie en bij niet opdagen bij het vertrek of de start van de vakantie

100% totale reissom

€25

Vroegtijdig verlaten van de vakantie

100% totale reissom

100% verbleven nachten
50% niet-verbleven nachten

Annulering buitenlandse vakantie
Te betalen zonder attest*
Te betalen met attest* (administratieve kost + vaste kost)
Administra-tieve kost
Vaste kost

Binnen de 7 kalenderdagen na inschrijving indien dit meer dan 30 dagen voor aanvang van de vakantie is

€0

€0

€0

Meer dan 30 dagen voor aanvang van de vakantie

25% totale reissom

€25

10% totale reissom

Tussen de 29 en de 15 dagen voor aanvang van de vakantie

50% totale reissom

€25

20% totale reissom

Tussen de 14 en de 7 dagen voor aanvang van de vakantie

75% totale reissom

€25

25% totale reissom

Binnen de 6 dagen voor aanvang van de vakantie en bij niet opdagen bij het vertrek

100% totale reissom

€25

25% totale reissom

Vroegtijdig verlaten van de vakantie

100% totale reissom

€25

100% verbleven nachten
50% niet-verbleven nachten

Annulering vorming
Te betalen zonder attest*
Te betalen met attest* (Administratieve kost)

Binnen de 7 kalenderdagen na inschrijving indien dit meer dan 30 dagen voor aanvang van de vorming is

€0

€0

Meer dan 30 dagen voor aanvang van de vorming

15% totale som

15% totale som

Tussen de 29 dagen en de 7 dagen voor aanvang van de vorming

25% totale som

15% totale som

Binnen de 6 dagen voor aanvang van de vorming en bij niet opdagen bij de start van de vorming

100% totale som

15% totale som

Vroegtijdig verlaten van de vorming

100% totale som

100% verbleven nachten
50% niet-verbleven nachten
* Annulering met attest = doktersattest of door overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad.

Annulering is enkel schriftelijk mogelijk. Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als een annulering.


3. Bijzondere voorwaarden

3.1. Identiteits- en ziekteverzekeringsbewijzen op vakantie

Binnenland:

 • Onder de 12 jaar: ISI+-kaart (voorkeur) of Kids-ID
 • Vanaf 12 jaar: elektronische identiteitskaart of Kids-ID (indien deze nog geldig is)

Buitenland:

 • Onder de 12 jaar: Kids-ID
 • Vanaf 12 jaar: elektronische identiteitskaart (voorkeur) of Kids-ID (indien deze nog geldig is)
 • Onder de 18 jaar: toestemming om het land te verlaten
 • Ongeacht leeftijd: Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)


3.2. Persoonlijke voorwerpen

Krunsj vzw is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke voorwerpen.

3.3. Onderbreken van de vakantie

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en afspraken van Krunsj vzw en de begeleiders. Bij ernstige overtredingen heeft Krunsj vzw het recht de deelnemer uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Ook bij een onderbreking van de vakantie om een andere reden (bv. heimwee) wordt er geen terugbetaling gedaan door Krunsj vzw.

3.4. Procedure in geval van klachten

Bij klachten of opmerkingen over onze werking kan je tijdens de werkuren bellen naar ons nummer 053 42 11 00. Wij zijn ook steeds bereikbaar via info@krunsj.be. Je hebt hiervoor drie weken na het beëindigen van de vakantie.

3.5. Verzekering

Voor alle vakanties en vormingen ben je via Krunsj vzw verzekerd met een persoonlijke ongevallenverzekering. Voor buitenlandse vakanties voorziet Krunsj vzw daarnaast ook nog een reisbijstandsverzekering. Een overzicht van onze polisnummers vind je hieronder:

 • Polisnummer binnenlandse vakanties en vormingen (Ethias): 45410702
 • Polisnummer buitenlandse vakanties (AIG): 9500232
 • Polisnummer beroepsaansprakelijkheid reisorganisator (Ethias): 45410702
 • Polisnummmer solvabiliteitsverzekering (Ethias): 45415764

Bij elk dossier geldt een vrijstelling van € 25,00.


3.6. Nog even dit
 • Tijdens de vakanties en vormingen worden er foto’s genomen, die kunnen gebruikt worden ter promotie van onze jeugddienst op de kanalen van Krunsj vzw en onze partners VNZ, NZVL, NZ-vakanties en Iedereen Verdient Vakantie (webstek, magazine, folders, externe communicatie …).
 • Wanneer je intekent voor een vakantie, vragen we je toestemming om deze foto’s te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden van Krunsj vzw en onze partners VNZ en NZVL.
 • Inlichtingen over de reis, plaats en uur van vertrek/aankomst en andere praktische informatie worden ongeveer drie weken voor het vertrek aan iedere deelnemer toegestuurd.
 • Om de kwaliteit van onze vakanties te garanderen, staat er op al onze vakanties een maximum aantal deelnemers. Krunsj vzw behoudt zich steeds het recht om deelnemers niet toe te laten wanneer het maximum bereikt is.
 • Bij binnenlandse vakanties en vormingen behoudt Krunsj vzw zich steeds het recht om een vakantie te annuleren wanneer het minimum van 6 deelnemers niet gehaald wordt.
 • Voor alle buitenlandse vakanties dienen de deelnemers een identiteitskaart te bezitten die minstens geldig is tot 6 maand na de terugkomdag van de vakantie.Algemene voorwaarden winter
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x