• KrunsjGebeten door vakanties

I Algemene verkoopsvoorwaarden

1.1 INSCHRIJVEN ALGEMEEN

Inschrijven doe je via de webstek www.krunsj.be of door te bellen op 053 42 11 00.
Minderjarige deelnemers dienen door één van de ouders (of voogd) ingeschreven te worden.
De ondertekenaar is volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen
voor alle door hem of haar ingeschreven deelnemers. De bestelbon/reisbevestiging/factuur
zal in alle gevallen geacht worden te gelden als de schriftelijke bevestiging van de geboekte
vakantie. De overeenkomst zal pas tot stand komen na deze schriftelijke bevestiging en dit
onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. tarieven, vertrek- en aankomsturen e.a.
Krunsj vzw is niet verantwoordelijk voor de nodige inentingen of identiteitsbewijzen zoals
reispas e.a. die door de deelnemer dienen te worden aangevraagd. Eventuele kosten die
zouden kunnen rijzen ten gevolge van foutieve informatie op de door de klant op de webstek
ingevulde bestelbon zijn ten laste van de deelnemer.

1.2 AANVAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij inschrijving verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene en bijzondere
(verkoops)voorwaarden van Krunsj vzw en deze te aanvaarden. Bij telefonische
inschrijving zullen onze medewerkers dit expliciet vragen en pas aanvinken indien je hiervoor
akkoord geeft.

1.3 BETALING

Bij niet-betaling behoudt Krunsj vzw zich het recht om de gereserveerde vakantie te annuleren.
De niet-betaling van het saldo wordt immers beschouwd als een verbreking van het
contract door de deelnemer conform art. 16 van de Wet van 16 februari 1994. Aan deze
contractverbreking zijn er kosten verbonden die betaald dienen te worden door de deelnemer
(zie punt 2.5: Annulering door de deelnemer).

1.4 BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Persoonlijke gegevens worden door Krunsj verwerkt met de bedoeling de diensten te verlenen
waarvoor de deelnemer zich bij Krunsj heeft ingeschreven. Daarnaast zal Krunsj
deze gegevens ook gebruiken om de klant informatie aan te bieden over ander producten
en diensten van Krunsj vzw die voor de klant mogelijk interessant zijn. Overeenkomstig de
Wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992, heb je recht op inzage en
correctie van dit bestand. Als deelnemer geef je Krunsj vzw ook de toestemming om je gegevens te controleren bij toepassing van bepaalde kortingen.

1.5 BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

De onderstaande verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden.

II Bijzondere verkoopsvoorwaarden

2.1 PRIJZEN

De gepubliceerde prijzen zijn vast, mogelijke kortingen worden verrekend in de factuur (zie
2.3 Kortingen). Inbegrepen in de prijzen, behoudens andere vermeldingen in het betreffende
magazine of op de webstek: administratiekosten, verblijf in volpension (tenzij anders
vermeld bij de vakantie), activiteiten zoals voorzien in het programma, omkadering door
onze begeleiders, verplaatsing per bus (tenzij anders vermeld bij de vakantie) en verzekering
lichamelijke ongevallen (volgens de voorwaarden overeenkomstig onze polis afgesloten
bij Belfius en AIG).

2.2 VOORSCHOT EN SALDO

Buitenlandse bestemming: bij boeking van meer dan 3 maanden voor het vertrek volstaat
de storting van een voorschot van € 125 per inschrijving, tenzij op de bestelbon/reisbevestiging/
factuur anders overeengekomen. Uiterlijk twee maanden voor het vertrek dient
het volledige saldo afgerekend te worden. Binnenlandse bestemming: volledige som moet
gestort worden na ontvangst factuur. Sowieso moet het saldo geregeld zijn vóór het vertrek.

2.3 KORTING

Leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de betaling van de
ziekenfondsbijdrage, genieten een korting zoals aangegeven bij elke vakantie. Onder de
ziekenfondsbijdrage verstaan we het aanvullend voordelen- en dienstenpakket, bovenop de
wettelijke ziekteverzekering. Voor meer info kan je terecht bij het ziekenfonds.
Aangesloten ziekenfondsen bij Krunsj vzw:
- Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ 203): Hoogstratenplein 1, 2800 MECHELEN en
Antwerpstraat 145, 2500 LIER (015 28 90 90)
- Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL 235): Statieplein 12, 9300 AALST (0800 943 61)

2.4 WIJZIGINGEN

Krunsj vzw behoudt het recht programma’s te wijzigen als omstandigheden onafhankelijk van
haar wil dit vereisen. Wanneer een vakantie om organisatorische redenen niet kan doorgaan,
wordt het volledige bedrag teruggestort, zonder schadeloosstelling of intresten. De
gegevens in dit magazine binden Krunsj vzw, die het magazine heeft uitgegeven, tenzij
wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter
kennis van de reiziger zijn gebracht. We doen al het mogelijke om elke vergissing/drukfout
in dit magazine te voorkomen. Kennelijke fouten zijn niet bindend voor Krunsj-vakanties.

2.5 ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

placeholder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Annulering met attest = doktersattest of door overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad.
Annulering enkel schriftelijk mogelijk.
Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als een annulering.

III Bijzondere voorwaarden

3.1 IDENTITEITS- EN ZIEKTEVERZEKERINGSBEWIJZEN OP VAKANTIE

Binnenland:
- Onder de 12 jaar: Kids-ID of ISI+-kaart
- Vanaf 12 jaar: elektronische identiteitskaart
Buitenland:
- Onder de 12 jaar: Kids-ID en Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)
- Vanaf 12 jaar: elektronische identiteitskaart (geen kids-ID, ook indien deze nog geldig is) en Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)
- Onder de 18 jaar: toestemming om het land te verlaten

3.2 PERSOONLIJKE VOORWERPEN

Krunsj vzw is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke voorwerpen.

3.3 ONDERBREKEN VAN DE VAKANTIE

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en afspraken van Krunsj vzw en
de begeleiders. Bij ernstige overtredingen heeft Krunsj vzw het recht de deelnemer uit te
sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Ook
bij een onderbreking van de vakantie om een andere reden (bv. heimwee)
wordt er geen terugbetaling gedaan door Krunsj vzw.

3.4 PROCEDURE IN GEVAL VAN KLACHTEN

Bij klachten of opmerkingen over onze werking kan je tijdens de werkuren bellen naar ons
nummer 053 42 11 00. Wij zijn ook steeds bereikbaar via info@krunsj.be. Je hebt hiervoor 3 weken na het beëindigen van de vakantie.

3.5 VERZEKERING

Voor binnenlandse vakanties ben je via Krunsj vzw verzekerd met een persoonlijke ongevallen
verzekering. Voor buitenlandse vakanties voorziet Krunsj vzw een reisbijstandsverzekering die
ook ongevallen dekt.
- Polisnummer binnenlandse vakanties (Belfius): 111526902
- Polisnummer buitenlandse vakanties (AIG): 2045625
- Polisnummer beroepsaansprakelijkheid reisorganisator (Belfius): 111526902
- Polisnummmer solvabiliteitsverzekering (Belfius): C15182955

3.6 NOG EVEN DIT

- Tijdens de vakanties worden er foto’s genomen, die kunnen gebruikt worden ter promotie
van onze jeugddienst op de kanalen van Krunsj vzw en onze partners VNZ en NZVL
(webstek, magazine, folders, externe communicatie …).
- Wanneer je intekent voor een vakantie, vragen we je toestemming om deze foto’s te mogen
gebruiken voor promotionele doeleinden van Krunsj vzw.
- Inlichtingen over de reis, plaats en uur van vertrek/aankomst en andere praktische informatie
worden drie weken voor het vertrek aan iedere deelnemer toegestuurd.
- Om de kwaliteit van onze vakanties te garanderen, staat er op al onze vakanties een
maximum aantal deelnemers. Krunsj vzw behoudt zich steeds het recht om deelnemers niet
toe te laten wanneer het maximum bereikt is.
- Bij binnenlandse vakanties behoudt Krunsj vzw zich steeds het recht om een vakantie te
annuleren wanneer het minimum van 6 deelnemers niet gehaald wordt.
- Voor alle buitenlandse vakanties dienen de deelnemers een identiteitskaart te bezitten die
minstens geldig is tot 6 maand na de terugkomdag van de vakantie.
- Voor de buitenlandse vakanties werken wij samen met volgende partners:
Jeka (lic. A6079)
Livelong Exploring Bvba (lic. 7263)
Summerbash Events BVBA (lic. 9659)