• KrunsjGebeten door vakanties

I Algemene verkoopsvoorwaarden

1.1 INSCHRIJVEN ALGEMEEN

Inschrijven doe je via de webstek www.krunsj.be of door te bellen op 053 42 11 00. Minderjarige deelnemers dienen door één van de ouders (of voogd) ingeschreven te worden. De ondertekenaar is volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voor alle door hem of haar ingeschreven deelnemers. De bestelbon/reisbevestiging/factuur zal in alle gevallen geacht worden te gelden als de schriftelijke bevestiging van de geboekte vakantie. De overeenkomst zal pas tot stand komen na deze schriftelijke bevestiging en dit onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. tarieven, vertrek- en aankomsturen e.a. Krunsj vzw is niet verantwoordelijk voor de nodige inentingen of identiteitsbewijzen zoals reispas e.a. die door de deelnemer dienen te worden aangevraagd. Eventuele kosten die zouden kunnen rijzen ten gevolge van foutieve informatie op de door de klant op de webstek ingevulde bestelbon zijn ten laste van de deelnemer.

1.2 AANVAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij inschrijving verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene en bijzondere (verkoops)voorwaarden van Krunsj vzw en deze te aanvaarden. Bij telefonische inschrijving zullen onze medewerkers dit expliciet vragen en pas aanvinken indien je hiervoor akkoord geeft.

1.3 BETALING

Bij niet-betaling behoudt Krunsj vzw zich het recht om de gereserveerde vakantie te annuleren. De niet-betaling van het saldo wordt immers beschouwd als een verbreking van het contract door de deelnemer conform art. 16 van de Wet van 16 februari 1994. Aan deze contractverbreking zijn er kosten verbonden die betaald dienen te worden door de deelnemer (zie punt 2.5: Annulering door de deelnemer).

1.4 BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Persoonlijke gegevens worden door Krunsj verwerkt met de bedoeling de diensten te verlenen waarvoor de deelnemer zich bij Krunsj heeft ingeschreven. Daarnaast zal Krunsj deze gegevens ook gebruiken om de klant informatie aan te bieden over ander producten en diensten van Krunsj vzw die voor de klant mogelijk interessant zijn. Overeenkomstig de Wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992, heb je recht op inzage en correctie van dit bestand. Als deelnemer geef je Krunsj vzw ook de toestemming om je gegevens te controleren bij toepassing van bepaalde kortingen. Je kan onze privacy policy terugvinden op onze webstek.

1.5 BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

De onderstaande verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden.

II Bijzondere verkoopsvoorwaarden

2.1 PRIJZEN

De gepubliceerde prijzen zijn vast, mogelijke kortingen worden verrekend in de factuur (zie 2.3 Kortingen). Inbegrepen in de prijzen, behoudens andere vermeldingen in het betreffende magazine of op de webstek: administratiekosten, verblijf in volpension (tenzij anders vermeld bij de vakantie), activiteiten zoals voorzien in het programma, omkadering door onze begeleiders, verplaatsing per bus (tenzij anders vermeld bij de vakantie) en verzekering lichamelijke ongevallen (volgens de voorwaarden overeenkomstig onze polis afgesloten bij Belfius en AIG). Indien een buitenlandse bestemming specifieke documenten vereist (zoals een coronacertificaat of negatief testresultaat), moeten deze door de deelnemer worden voorgelegd vóór vertrek, zo niet gelden de algemene annulatievoorwaarden. De eventuele kosten die hiermee gepaard kunnen gaan (bv voor het afnemen van een PCR-test) worden niet terugbetaald en zijn ten laste van de deelnemer.

2.2 VOORSCHOT EN SALDO

Buitenlandse bestemming: Bij boeking volstaat de storting van een voorschot van € 125 per inschrijving, tenzij op de bestelbon / reisbevestiging / factuur anders overeengekomen, te storten binnen de 30 kalenderdagen. Uiterlijk 2 maanden voor het vertrek dient het volledige saldo afgerekend worden. Bij boekingen van minder dan twee maanden voor het vertrek dient het volledige bedrag onmiddellijk afgerekend worden.

Binnenlandse bestemming: Bij boeking volstaat de storting van een voorschot van € 35 per inschrijving, tenzij op de bestelbon / reisbevestiging / factuur anders overeengekomen, te storten binnen de 30 kalenderdagen. Uiterlijk 21 kalenderdagen voor het vertrek dient het volledige saldo afgerekend worden. Bij boekingen van minder dan een maand voor het vertrek dient het volledige bedrag onmiddellijk afgerekend worden.

2.3 KORTING

Leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de betaling van de ziekenfondsbijdrage en lid zijn tijdens de Krunsj-vakantie, genieten een korting zoals aangegeven bij elke vakantie. Onder de ziekenfondsbijdrage verstaan we het aanvullend voordelen- en dienstenpakket, bovenop de wettelijke ziekteverzekering. Voor meer info kan je terecht bij het ziekenfonds.

Aangesloten ziekenfondsen bij Krunsj vzw:

2.4 WIJZIGINGEN

Krunsj vzw behoudt het recht programma’s te wijzigen als omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit vereisen. Wanneer een vakantie om organisatorische redenen of omwille van eventuele Covid-maatregelen niet kan doorgaan, wordt het volledige bedrag teruggestort, zonder schadeloosstelling of intresten. De gegevens in dit magazine binden Krunsj vzw, die het magazine heeft uitgegeven, tenzij wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht. We doen al het mogelijke om elke vergissing/drukfout in dit magazine te voorkomen. Kennelijke fouten zijn niet bindend voor Krunsj-vakanties.

2.5 ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

Bij onze buitenlandse vakanties kan je tijdens het inschrijvingsproces kiezen voor een annulatieverzekering. Deze wordt verzorgd door onze partner Allianz Assistance en de kostprijs hiervoor bedraagt 6,5% van de totale reissom (inclusief kortingen), met een minimumprijs van €25. Via deze link kan je een beknopt overzicht terugvinden van de situaties waarin deze annuleringsverzekering tussenkomt. De algemene voorwaarden omtrent deze annulatieverzekering, kan je terugvinden via deze link. Wanneer je bij de inschrijving aangeeft van deze annulatieverzekering gebruikt te willen maken, verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor deze verzekering.

Indien je voor deze annuleringsverzekering kiest, kan je (indien je aan de voorwaarden voldoet) rekenen op een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld (enkel de meerprijs die je betaalde voor de annuleringsverzekering, wordt hierbij niet terugbetaald). Indien je niet voor een annuleringsverzekering koos (of indien je niet aan de voorwaarden voldoet), gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.

placeholder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Annulering met attest = doktersattest of door overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad.

Annulering enkel schriftelijk mogelijk. Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als een annulering.

III Bijzondere voorwaarden

3.1 IDENTITEITS- EN ZIEKTEVERZEKERINGSBEWIJZEN OP VAKANTIE

Binnenland:

Buitenland:

3.2 PERSOONLIJKE VOORWERPEN

Krunsj vzw is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke voorwerpen.

3.3 ONDERBREKEN VAN DE VAKANTIE

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en afspraken van Krunsj vzw en de begeleiders. Bij ernstige overtredingen heeft Krunsj vzw het recht de deelnemer uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Ook bij een onderbreking van de vakantie om een andere reden (bv. heimwee) wordt er geen terugbetaling gedaan door Krunsj vzw.

3.4 PROCEDURE IN GEVAL VAN KLACHTEN

Bij klachten of opmerkingen over onze werking kan je tijdens de werkuren bellen naar ons nummer 053 42 11 00. Wij zijn ook steeds bereikbaar via info@krunsj.be. Je hebt hiervoor 3 weken na het beëindigen van de vakantie.

3.5 VERZEKERING

Voor alle vakanties ben je via Krunsj vzw verzekerd met een persoonlijke ongevallenverzekering. Voor buitenlandse vakanties voorziet Krunsj vzw daarnaast ook nog een reisbijstandsverzekering. Een overzicht van onze polisnummers vind je hieronder:

Bij elk dossier geldt een vrijstelling van € 25,00.

3.6 NOG EVEN DIT